Şertler we şertler
Hoş geldiňiz Aluminum Alloy Elevator Company!

Bu şertler http://tm.cnzcjd.com ýerleşýän Alumyş alloý lift üreticisi web sahypasyny ulanmagyň düzgünlerini we düzgünlerini görkezýär.

Bu web sahypasyna girmek bilen, bu şertleri kabul edýärsiňiz öýdýäris. Bu sahypada görkezilen ähli şertleri kabul etmeseňiz Aluminum Alloy Elevator Company ulanmagy dowam etdirmäň.

Kukiler:
Web sahypasy, onlaýn tejribäňizi şahsylaşdyrmak üçin gutapjyklary ulanýar. Aluminum Alloy Elevator Company girip, zerur gutapjyklary ulanmaga razy bolduňyz.

Kukiler, web sahypa serweri tarapyndan gaty diskiňize ýerleşdirilen tekst faýlydyr. Gutapjyklar programmalary işletmek ýa-da kompýuteriňize wirus ibermek üçin ulanylyp bilinmez. Kukiler size aýratyn bellendi we diňe kukini size beren domendäki web serweri tarapyndan okalýar.

Sahypamyzy dolandyrmak üçin statistiki ýa-da marketing maksatly maglumatlary ýygnamak, saklamak we yzarlamak üçin gutapjyklary ulanyp bileris. Goşmaça gutapjyklary kabul etmek ýa-da ret etmek ukybyňyz bar. Sahypamyzyň işlemegi üçin zerur käbir gutapjyklar bar. Bu gutapjyklar hemişe işleýänligi üçin siziň razylygyňyzy talap etmeýär. Gerekli gutapjyklary kabul edip, üçünji tarap gutapjyklaryny hem kabul edýändigiňizi ýadyňyzdan çykarmaň, web sahypamyzda şeýle hyzmatlary ulanýan bolsaňyz, üçünji taraplar tarapyndan üpjün edilen we integrirlenen wideo görkeziş penjiresini üçünji tarap üpjün edýän hyzmatlaryň üsti bilen ulanyp bilersiňiz. web sahypamyzda.

Ygtyýarnama:
Başgaça düşündirilmedik bolsa, Alumyş alloý lift üreticisi we / ýa-da onuň ygtyýarnamalary Aluminum Alloy Elevator Company ähli materiallar üçin intellektual eýeçilik hukugyna eýe. Intellektual eýeçiligiň ähli hukuklary goralandyr. Bu şertlerde kesgitlenen çäklendirmelere sezewar bolan şahsy ulanyşyňyz üçin Aluminum Alloy Elevator Company -den girip bilersiňiz.

Siz hökman däl:

Aluminum Alloy Elevator Company
-dan materialy göçüriň ýa-da neşir ediň Aluminum Alloy Elevator Company
-dan satmak, kärendesine almak ýa-da kiçi ygtyýarnama materiallaryny satmak Aluminum Alloy Elevator Company
-dan materiallary köpeltmek, köpeltmek ýa-da göçürmek Mazmuny Aluminum Alloy Elevator Company
-dan paýlaň Şu Ylalaşyk şu günden başlar.

Bu web sahypasynyň bölekleri ulanyjylara web sahypasynyň käbir ugurlarynda pikirleri we maglumatlary ýerleşdirmäge we alyşmaga mümkinçilik berýär. Alumyş alloý lift üreticisi Teswirleri web sahypasynda bolmazdan ozal süzmeýär, redaktirlemeýär, neşir etmeýär we gözden geçirmeýär. Teswirler Alumyş alloý lift üreticisi, onuň wekilleriniň we / ýa-da şahamçalarynyň pikirlerini we pikirlerini görkezmeýär. Teswirler öz pikirlerini we pikirlerini ýazýan adamyň pikirlerini we pikirlerini görkezýär. Ulanylýan kanunlar bilen rugsat edilen derejede Alumyş alloý lift üreticisi Teswirler ýa-da teswirleriň ulanylmagy we / ýa-da ýerleşdirilmegi we / ýa-da peýda bolmagy netijesinde ýüze çykan we / ýa-da çekilen jogapkärçilikler, zyýanlar ýa-da çykdajylar üçin jogapkärçilik çekmeýär. bu web sahypasynda.

Alumyş alloý lift üreticisi ähli teswirlere gözegçilik etmek we ýerliksiz, kemsidiji ýa-da şu şertleriň bozulmagyna sebäp bolup biljek teswirleri aýyrmak hukugyny özünde saklaýar.

Siz kepil geçýärsiňiz we görkezýärsiňiz:

Teswirleri web sahypamyzda ýerleşdirmäge hakyňyz bar we munuň üçin ähli zerur ygtyýarnamalar we razylyklar bar;
Teswirler haýsydyr bir intellektual eýeçilik hukugyna, şol sanda awtorlyk hukugy, patent ýa-da üçünji tarapyň söwda belligi çäklendirilmezden girmeýär;
Teswirlerde şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi üçin töhmetçilikli, töhmetçilikli, kemsidiji, biabraý ýa-da başga bir hili bikanun material ýok.
Teswirler, iş ýa-da däp-dessur ýa-da täjirçilik işlerini ýa-da bikanun işleri görkezmek üçin ulanylmaz.
Şeýlelik bilen, teswirleriňizi islendik görnüşde, islendik görnüşde, formatda ýa-da metbugatda ulanmak, köpeltmek, redaktirlemek we başgalaryna ulanmak, köpeltmek we redaktirlemek üçin aýratyn ygtyýarnama berýärsiňiz Alumyş alloý lift üreticisi.

Mazmunymyza baglanyşyk:
Aşakdaky guramalar deslapky ýazmaça tassyklamazdan web sahypamyza baglanyp bilerler:

Döwlet edarasy;
Gözleg motorlary;
Habar guramalary;
Onlaýn katalog paýlaýjylary, beýleki sanawdaky kärhanalaryň web sahypalaryna baglanyşdyrylyşy ýaly web sahypamyza baglanyp bilerler; we
Peýdasyz guramalary, haýyr-sahawat söwda merkezlerini we web sahypamyza baglanyşdyryp bilmeýän haýyr-sahawat ýygnamak toparlaryny soramakdan başga ulgamlaýyn akkreditlenen kärhanalar.
Bu guramalar, baş sahypamyza, neşirlere ýa-da beýleki web sahypasynyň maglumatlaryna baglanyşyk bolup biler: (a) hiç hili aldawly däldir; (b) baglanyşýan tarapyň we önümleriň we / ýa-da hyzmatlaryň hemaýatkärligini, tassyklamagyny ýa-da tassyklamagyny ýalan görkezmeýär; we (c) baglanyşýan tarapyň sahypasynyň çägine laýyk gelýär.

Aşakdaky guramalardan beýleki baglanyşyk haýyşlaryna seredip we tassyklap bileris:

giňden tanalýan sarp ediji we / ýa-da iş maglumat çeşmeleri;
jemgyýetçilik sahypalary;
haýyr-sahawat guramalaryna wekilçilik edýän birleşikler ýa-da beýleki toparlar;
onlaýn katalog paýlaýjylary;
internet portallary;
buhgalteriýa, hukuk we maslahat beriş firmalary; we
bilim edaralary we söwda birleşikleri.
Bu karar bersek, bu guramalaryň baglanyşyk haýyşlaryny tassyklarys: (a) baglanyşyk bize ýa-da akkreditlenen kärhanalarymyza ýaramaz görünmez; (b) guramanyň biziň bilen hiç hili negatiw ýazgylary ýok; (c) baglanyşyk baglanyşygynyň görünmeginden bize peýdasy Alumyş alloý lift üreticisi ýoklugynyň öwezini dolýar; we (d) baglanyşyk umumy çeşme maglumatlarynyň çäginde.

Bu guramalar, baş sahypamyza baglanyşyk bolýança baglanyşyp bilerler: (a) hiç hili aldawly däl; (b) baglanyşýan tarapyň we önümleriniň ýa-da hyzmatlarynyň hemaýatkärligini, tassyklamagyny ýa-da tassyklamagyny ýalan görkezmeýär; we (c) baglanyşýan tarapyň sahypasynyň çägine laýyk gelýär.

aboveokardaky 2-nji bentde sanalan guramalardan biri bolsaňyz we web sahypamyzy baglanyşdyrmak isleýän bolsaňyz, Alumyş alloý lift üreticisi e-poçta iberip bize habar bermeli. Adyňyzy, guramaňyzyň adyny, habarlaşmak üçin maglumatlary, şeýle hem sahypaňyzyň URL-sini, web sahypamyza baglanyşdyrmak isleýän islendik URL-leriň sanawyny we isleýän sahypamyzdaky URL-leriň sanawyny goşmagyňyzy haýyş edýäris. baglanyşyk. Jogap üçin 2-3 hepde garaşyň.

Makullanan guramalar web sahypamyza aşakdaky ýaly baglanyşyk berip bilerler:

Korporatiw adymyzy ulanmak bilen; ýa-da
Baglanylýan birmeňzeş çeşme kesgitleýjisini ulanmak bilen; ýa-da
Sahypamyzyň baglanyşdyrylmagynyň başga bir beýanyny ulanmak, baglanyşýan tarapyň sahypasyndaky mazmunyň mazmuny we görnüşi boýunça many berýär.
Söwda belligi ygtyýarnamasy şertnamasynyň ýoklugyny baglanyşdyrmak üçin Alumyş alloý lift üreticisi nyşanyny ýa-da beýleki sungat eserlerini ulanmaga ýol berilmeýär.

Mazmunyň jogapkärçiligi:
Sahypaňyzda peýda bolan mazmun üçin jogapkärçilik çekmeris. Web sahypaňyzda öňe sürülýän ähli talaplardan goramaga we goramaga razylaşýarsyňyz. Töhmet, ahlaksyz ýa-da jenaýatçy hökmünde düşündirilip bilinjek ýa-da üçünji taraplaryň hukuklarynyň bozulmagyny ýa-da beýleki bozulmagyny goldaýan haýsydyr bir baglanyşyk (lar) peýda bolmaly däldir.

Hukuklary goramak:
Linkshli baglanyşyklary ýa-da web sahypamyzdaky haýsydyr bir baglanyşygy aýyrmagyňyzy haýyş etmek hukugymyz bar. Haýyş bilen web sahypamyzdaky ähli baglanyşyklary derrew aýyrmagy tassyklaýarsyňyz. Şeýle hem, bu şertlere we baglanyşyk syýasatyna islendik wagt üýtgetme hukugymyz bar. Sahypamyzy yzygiderli baglanyşdyrmak bilen, bu baglanyşyk şertlerine boýun bolmaga we olary ýerine ýetirmäge razy bolýarsyňyz.

Sahypamyzdaky baglanyşyklary aýyrmak:
Web sahypamyzda haýsydyr bir sebäbe görä kemsidiji baglanyşyk tapsaňyz, islendik wagt habarlaşyp bilersiňiz we habar berip bilersiňiz. Salgylary aýyrmak baradaky haýyşlara serederis, ýöne size ýa-da göni jogap bermäge borçly däldiris.

Bu web sahypasyndaky maglumatlaryň dogrudygyny kepillendirmeýäris. Biz onuň dolulygyna ýa-da takyklygyna kepil geçmeýäris, web sahypasynyň elýeterli bolmagyny ýa-da web sahypasyndaky materiallaryň täzelenmegini üpjün etmeris.

Jogapkärçilik:
Ulanylýan kanunlar tarapyndan rugsat edilen iň ýokary derejede web sahypamyz we bu web sahypasyny ulanmak bilen baglanyşykly ähli wekilçilikleri, kepillikleri we şertleri aýyrýarys. Bu boýun gaçyrmada hiç zat bolmaz:

ölüm ýa-da şahsy şikes üçin jogapkärçiligimizi çäklendiriň ýa-da aýyryň;
Galplyk ýa-da galp maglumat bermek üçin jogapkärçiligimizi çäklendiriň ýa-da aýyryň;
ulanylýan kanunlara rugsat berilmeýän islendik görnüşde biziň ýa-da borçnamalaryňyzy çäklendiriň; ýa-da
ulanylýan kanunlara laýyklykda aýrylyp bilinmejek islendik ýa-da borçnamalaryňyzy aýyryň.
Şu Bölümde we bu boýun gaçyrmagyň beýleki ýerlerinde jogapkärçiligiň çäklendirmeleri we gadaganlyklary: (a) öňki abzasa tabyn; we (b) boýun gaçyrmakdan gelip çykýan ähli borçnamalary, şol sanda şertnamada, gynamalarda we kanuny borçlaryny bozmakda ýüze çykýan borçnamalary dolandyrýar.

Web sahypasy we web sahypasyndaky maglumatlar we hyzmatlar mugt berilse, haýsydyr bir tebigatyň ýitmegi ýa-da zaýalanmagy üçin jogapkärçilik çekmeris.